Nieuws

In zee gaan met een vastgoedmakelaar

Als je je huis of appartement wil verkopen of verhuren kan je een beroep doen op een vastgoedmakelaar. Het contract dat je als consument met een makelaar afsluit moet aan strikte wettelijke voorwaarden voldoen.

Het moet op papier staan.

 

Je makelaar moet met jou een schriftelijke overeenkomst afsluiten. In die overeenkomst moeten een aantal verplichte bepalingen worden opgenomen. Zo moet duidelijk worden aangegeven wat de opdracht is van de makelaar, hoeveel je die hiervoor moet betalen, wat de duur is van zijn opdracht en diens meer. Het contract moet ook de wijze bevatten waarop de makelaar je inlicht over de uitvoering van de opdracht.

 

Een aantal clausules zijn niet toegelaten in het contract. Dit is bv. het geval voor schadebedingen die niet wederkerig en gelijkwaardig zijn.Maakte je enkel mondelinge afspraken met een makelaar dan heb je geen geldig contract.

 

 

Je kan je bedenken.

Op het moment dat je de overeenkomst met de makelaar ondertekent zit je daar nog niet definitief aan vast. Na het sluiten ervan kan je je nog bedenken. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Je kan dit doen binnen de zeven werkdagen na het sluiten van het contract ongeacht de plaats waar je het afsloot. In het contract moet trouwens een duidelijke clausule staan dat je het recht hebt om je binnen de 7 dagen te bedenken.

 

Je kan je niet meer bedenken als de makelaar er in de loop van de bedenktijdal in slaagt tot de verkoop of verhuring van je huis over te gaan. Met dat principe moet je je dan wel voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord verklaren.Hou er rekening mee dat de bedenktijd alleen geldt voor je contract met de vastgoedmakelaar zelf. Ze geldt niet voor de uiteindelijke verkoops- of huurovereenkomst die je afsluit.

 

 

De duurtijd is beperkt.

Het contract dat je met je makelaar afsluit kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde duur. Als de makelaar de exclusieve verkoop of verhuur vraagt van je huis mag het contract met hem maximaal 6 maand duren.

 

Ook een contract dat voor bepaalde duur wordt aangegaan moet je meestal tijdig opzeggen. Je moet dit meestal doen één maand voor het einde van de normale duur van de overeenkomst. Doe je dat niet, dan wordt de overeenkomst vaak stilzwijgend verlengd. Na een stilzwijgende verlenging kan je steeds en zonder kosten een einde maken aan de overeenkomst door het naleven van een opzegtermijn van één maand.

 

 

Wat kost het?

Het contract moet aangeven wat de totale prijs is die je aan de makelaar voor zijn diensten verschuldigd bent. Het gaat om de prijs met inbegrip van BTW en eventuele andere kosten. Vergoedingen die niet contractueel zijn voorzien kunnen van jouniet worden gevraagd. Als je makelaar een koper vond maar de verkoop uiteindelijk toch niet doorgaat wegens de niet vervulling van een opschortende voorwaarde (bv. de koper krijgt geen lening) dan kan de makelaar geen vergoeding van je vragen.

 

 

Je verkoopt zelf.

Verkoop of verhuur je je eigendom zelf tijdens de duur van het contract met de makelaar, dan kan die -als het contract dat bepaalt- een vergoeding van jou vragen. Vond je de koper of huurder zelf dan kan de makelaar je maximaal 75 % van het normale ereloon aanrekenen. Verkoop of verhuur je aan een kandidaat die is aangebracht door de makelaar, dan kan die met jou overeenkomen dat je 100 % van zijn ereloon moet betalen.

 

De makelaar kan ook een vergoeding van je vragen als je na het einde van het contract aan een door hem tijdens het contract aangebrachte kandidaat verkoopt of verhuurt. Ook dit moet dan wel in de makelaarsovereenkomst staan. Bovendien moet de overeenkomst dan bepalen dat de makelaar binnen de zeven werkdagen na de beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst aan jou een lijst overmaakt van de personen aan wie hij precieze en individuele informatie heeft bezorgd. Tenslotte heeft de makelaar slechts recht op deze vergoeding als de overeenkomst door jou wordt gesloten binnen de zes maanden na beëindiging van het contract met hem.

Bron : Immovlan.be nieuws